Göteborgs universitet

Lars Paretos resestipendium

Studenter vid institutionen för data- och informationsteknik (CSE) vid Göteborgs universitet kan söka Lars Paretos resestipendium. Stipendiet har legat på paus tidigare så vi rekommenderar att kontakta administrationen på IT-fakulteten på Göteborgs universitet för mer information

Uppsatsstipendium inom Sök och Findability

Endast för Göteborgs universitet. Behöriga att söka medel ur fonden är studenter som studerar på något av IT-fakultetens program och är i färd med att skriva uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. Examensarbetet ska vara inom något av områdena Findability, Sök/Enterprise Search, Informationshantering, Big Data/Analytics eller Textanalys. Bidrag kan sökas från fonden till resor och/eller andra utlägg i samband med genomförandet.